หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 

แฝก  
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.ย. 2556
 
 
   
 
การเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 15 ต.ค. 2551 ]   
 
การจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำเดือนเมษายน 2551  [ 15 พ.ค. 2551 ]   
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ค. 2551 ]   
 
การจัดสรรภาษี ประจำเดือนพฤษภาคม 2551  [ 27 พ.ค. 2551 ]   
 
การหารือแนวทางปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดตาย  [ 29 พ.ค. 2551 ]   
 
หารือเกี่ยวกับการขอถอนอุทธรณ์ กรณีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นของเทศบาลตำบลหนองบัว  [ 29 พ.ค. 2551 ]   
 
การฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2551  [ 24 ก.ค. 2551 ]   
 
<< หน้าแรก...     14      15      16     (17)