https://itas.nacc.go.th/go/eit/ucxi0b
 
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  
 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 15.58 น. โดย คุณ พนารัตน์ เจนสาริกรณ์

ผู้เข้าชม 48 ท่าน