หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment: EIT   13 พ.ค. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์   แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)    13 พ.ค. 2562 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี   7 ธ.ค. 2561 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน   7 ธ.ค. 2561 77
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี   7 ธ.ค. 2561 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ   7 ธ.ค. 2561 78
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน   7 ธ.ค. 2561 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการดำเนินงานประจำปี   7 ธ.ค. 2561 138
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศการยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ทะเบียนพาณิชย์ ประจำปี พ.ศ 2562   4 ธ.ค. 2561 179
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น   4 ธ.ค. 2561 89
  (1)     2      3      4      5